Klimadetektivenes prosjekter 2022-2023


Tema for prosjektet: Klimaendringer

Prosjektets tittel: Blir klimaet "varmere"?

Team: Ε Δημοτικού

Μαντουλίδη   Θεσσαλονίκη   Hellas   5 Studentens alder: 10-11 år gammel

Forskningsspørsmål

Hva er årsaken til temperaturendringene i Thessaloniki de siste 50 årene?
Πού οφείλεται η μεταβολή της θερμοκρασίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης τα τελευταία 50 χρόνια;

Sammendrag av prosjektet
Hva skjer hvis klimaet blir for varmt?

For å informere barna om klimaproblemet ble det først vist videoer. I tillegg til generell informasjon om klimaendringene fokuserte disse spesielt på oppvarmingsfenomenet og de negative konsekvensene av klimaendringene. Målet var i første omgang - og det ble heldigvis oppnådd - å gjøre alle elevene oppmerksomme ikke bare på problemets omfang, men også på behovet for å gjøre noe med det umiddelbart. Deretter søkte elevene etter artikler på Internett om avviket i temperaturverdier per tiår og sammenlignet data fra tabeller fra anerkjente vitenskapelige studier. På bakgrunn av dette fylte de også ut et arbeidsark med tilsvarende data. Videre foretok elevene målinger på stedet - som de selv utførte i skolegården ved hjelp av jordtermometre - og programmet ble avsluttet med en projeksjon av fire berømte vestlige malerier og deres endrede form, slik de ble modellert av WWF i et forsøk på å øke bevisstheten om klimaproblemet.

Για την πληροφόρηση των παιδιών σχετικά με το κλιματικό πρόβλημα αρχικά προβλήθηκαν σχετικά βίντεο. Αυτά πέρα από μία γενικής φύσεως ενημέρωση γύρω από το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής εστίαζαν ιδίως στο φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας, καθώς και στις αρνητικές συνέπειες που αυτή επιφέρει. Σκοπός σε πρώτη φάση ήταν -και ευτυχώς επετεύχθη- το σύνολο των μαθητών να αντιληφθεί όχι μόνο το μέγεθος του προβλήματος αλλά και την αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισής του. Στη συνέχεια, οι μαθητές αναζήτησαν άρθρα στο διαδίκτυο σχετικά με την απόκλιση στις τιμές της θερμοκρασίας ανά δεκαετία και προέβησαν σε συγκρίσεις δεδομένων που άντλησαν από πίνακες έγκριτων επιστημονικών ερευνών. Στη βάση αυτή συμπλήρωσαν και σχετικό φύλλο εργασίας με αντίστοιχα δεδομένα. Ακόμη, οι μαθητές προέβησαν σε επιτόπιες μετρήσεις -που υλοποίησαν οι ίδιοι στην αυλή του σχολείου με τη χρήση θερμομέτρων εδάφους- , ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την προβολή τεσσάρων διάσημων δημιουργημάτων της δυτικής ζωγραφικής και της αλλαγμένης τους μορφής, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την WWF σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης απέναντι στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

Hovedresultater og konklusjoner
Konsekvenser av global oppvarming. Hva blir det neste?

Gjennomføringen av prosjektet resulterte i mange nyttige konklusjoner. For det første innså elevene at klimaendringene faktisk er et faktum, og at de allerede har hatt negative konsekvenser for mennesker over hele verden. Oppvarmingen ser ut til å bli ekstremt farlig med tiden, og derfor haster det mer enn noensinne å ta tak i problemet umiddelbart. Barna tenkte i denne retningen, og gjennom en klassediskusjon presenterte de sine synspunkter på tiltak og handlinger som vi alle kan gjøre for å redusere fenomenet.

Από την υλοποίηση του project προέκυψαν πολλά και ωφέλιμα συμπεράσματα. Αρχικά, οι μαθητές αντιλήφθηκαν ότι η κλιματική αλλαγή είναι όντως γεγονός και ότι ήδη έχει επιφέρει αρνητικές συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ιδιαίτερα το ζήτημα της αύξησης της θερμοκρασίας, με την πάροδο του χρόνου φαίνεται να καθίσταται άκρως επικίνδυνο, γι΄αυτό και η άμεση αντιμετώπισή του κρίνεται πιο επιτακτική από ποτέ. Στην κατεύθυνση αυτή τα παιδιά σκέφτηκαν και μέσα από συζήτηση που έγινε στην τάξη κατέθεσαν απόψεις τους αναφορικά με δράσεις και ενέργειες στις οποίες μπορούμε να προβούμε όλοι προκειμένου το φαινόμενο να μετριαστεί.

Hva er neste skritt? Tiltak for å gjøre en forskjell og bidra til å redusere problemet

Gjennom studiet av fenomenet global oppvarming ble det utviklet fruktbare diskusjoner i klasserommet, og det ble foreslått mange tiltak for å redusere problemet. Noen av forslagene dreier seg om driften av industrisektoren, mens andre er knyttet til enkle handlinger i dagliglivet. Barna nevnte spesielt behovet for å erstatte fossilt brensel med fornybare energikilder, redusere unødvendig energisløsing (ved å slå av husholdningsapparater når vi ikke trenger å bruke dem, bruke kollektivtransport eller sykle oftere, redusere forbruket av kjøtt og andre produkter av animalsk opprinnelse osv.

Μέσα από τη μελέτη του φαινομένου της αύξησης της θερμοκρασίας της γης αναπτύχθηκαν στην τάξη γόνιμες συζητήσεις και προτάθηκαν πολλές δράσεις από την εφαρμογή των οποίων το πρόβλημα θα μπορούσε να μετριαστεί. Κάποιες από αυτές αφορούν τη λειτουργία του τομέα της βιομηχανίας και οι υπόλοιπες σχετίζονται με απλές ενέργειες της καθημερινής μας ζωής. Συγκεκριμένα, τα παιδιά αναφέρθηκαν στην ανάγκη αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον μετριασμό της άσκοπης σπατάλης ενέργειας (μέσα από την απενεργοποίηση των οικιακών συσκευών όταν δεν χρειάζεται να τις χρησιμοποιούμε, τη συχνότερη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς ή του ποδηλάτου, την ελάττωση κατανάλωσης κρέατος και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης κ.α.) και στην ανάγκη προστασίας των δασών.

Prosjektplakat:

Last ned prosjektplakat PDF

Dette prosjektet ble automatisk oversatt til engelsk.
Prosjektene opprettes av teamene, og de tar det fulle ansvaret for de delte dataene.
← Alle prosjekter