Klimadetektivenes prosjekter 2022-2023


Tema for prosjektet: Avfall

Prosjektets tittel: Undersøker matsvinn på skolen vår

Team: Iskappenes voktere

Wexham skole   Slough   Storbritannia   5 Studentens alder: 14-15 år gammel

Forskningsspørsmål

Hvordan bidrar matavfallet vårt til karbonutslippene våre?

Sammendrag av prosjektet
Figur 1 viser det nye søppelsystemet som ble innført i kantinen for å sortere avfallet.

Hovedmålet vårt var å undersøke hvor mye matavfall vi genererer som skole, og hvor store karbonutslipp dette fører til. Alt matavfallet vårt sendes til deponi, og det tar mange år før det brytes ned, noe som fører til karbonutslipp som bidrar til klimaendringene. Vi hadde som mål å finne ut hvor mye matavfall og hvor store karbonutslipp vi produserer, og deretter se på løsninger for hvordan vi kan håndtere matavfallet vårt på en bedre måte. Det første trinnet i prosjektet var å finne ut hvor mye matavfall skolen produserer. Vi overvåket dette i løpet av fire uker i mars 2023. Dette ble gjort ved å lage plakater, PowerPoint-presentasjoner og innføre et nytt søppelsystem i kantinen slik at elevene kunne sortere avfallet sitt. Dette viste seg å være utfordrende i begynnelsen, ettersom mange elever ikke var vant til å kildesortere. Vi måtte gjøre det klart hva som var matavfall og hva som var vanlig avfall, noe som innebar at vi måtte lage en ny PowerPoint-presentasjon og flere plakater for å øke bevisstheten. På slutten av hver dag ble matavfallet veid. På slutten av hver uke brukte vi en avfallsomregner til å regne ut hvor mye karbonutslipp som ble produsert i løpet av uken. Deretter sammenlignet vi dette med hvor mye strøm dette ville gitt for én husholdning.

Hovedresultater og konklusjoner
Figur 2 viser den ukentlige vekten av matavfall i kg sammenlignet med produserte karbondioksidekvivalenter.

Vi fant ut at mandag i gjennomsnitt var den dagen det ble samlet inn mest matavfall i løpet av de fire ukene, noe som kan skyldes at kantinens tilbud er mindre populært denne dagen. Torsdag så ut til å være den dagen hvor det ble samlet inn minst matavfall. Det er imidlertid avvik i dataene, for den første torsdagen i datainnsamlingen var vekten på matavfallet mye høyere enn de påfølgende torsdagene, med en vekt på 5,015 kg sammenlignet med 2-3 kg. Dataene våre tok også bare hensyn til avfallet fra søppelkassene inne i kantinen. Vi har mange søppelkasser rundt om på skoleområdet som også kan ha inneholdt matavfall. For å forbedre resultatene hvis vi skulle gjennomføre prosjektet på nytt, burde alle søppelkassene i og utenfor kantinen veies.

De dagene som produserte mest avfall, genererte også mest karbondioksidutslipp. Totalt ble det i løpet av 4-ukersperioden produsert 144,32 karbondioksidekvivalenter, noe som er nok til å generere strøm til en husholdning i 12,89 dager. Uke 1 ga det høyeste utslippet med 50,29 karbondioksidekvivalenter. Dette viser at matavfallet som produseres på skolen, kan komme husholdningene/skolen til gode, for eksempel ved å produsere energi i stedet for å forurense atmosfæren på en søppelfylling.

Hva er neste skritt? Tiltak for å gjøre en forskjell og bidra til å redusere problemet

Vi ønsker å fortsette arbeidet med å forbedre skolemiljøet og gjøre det mer bærekraftig. For øyeblikket går alt matavfallet vårt til deponi, noe som fører til karbondioksidutslipp og bidrar til klimaendringene, men vi vil gjerne bruke det til andre formål. Vi vil bruke det vi samler inn som kompost i skolehagen vår, og vi har undersøkt mulighetene for å generere energi fra matavfallet vårt. Vi har undersøkt mulighetene for å selge matavfallet vårt som biodrivstoff. Vi har funnet en ordning der matavfall kan selges, og overskuddet kan vi bruke til å renovere skolehagen. På denne måten gjør vi en innsats for klimaet ved å hindre at avfallet havner på søppelfyllingen, vi hjelper storsamfunnet ved å skaffe en energikilde, og vi hjelper lokalsamfunnet ved å utvikle en hage der vi kan dyrke produkter til de som trenger det, og vi bidrar til å bekjempe klimaendringene ved at plantene driver fotosyntese.

Prosjektplakat:

Last ned prosjektplakat PDF

Annet innhold:

FOOD-WASTE-final.pdf

Prosjektene opprettes av teamene, og de tar det fulle ansvaret for de delte dataene.
← Alle prosjekter