Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: EcoOffsetMarket

Slovenia 17 år gammel, 18 år gammel   4, 2 / 1

Prosjektets tittel:

Økologisk off set-marked - handel med CO2-kuponger

Forskningsspørsmål

Hvordan kan EcoOffSetMarket-systemet effektivt stimulere skogeiere til å delta i bærekraftig skogforvaltning, skape et marked for CO2-kuponger og bidra vesentlig til den globale innsatsen for å redusere CO2-utslippene?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Den valgte miljøutfordringen fokuserer på for store utslipp av karbondioksid (CO2). Vårt innovative prosjekt, EcoOffSetMarket, adresserer det presserende behovet for å bekjempe globale CO2-utslipp ved å etablere et system som gjør det mulig for skogeiere å generere og selge CO2-kuponger til selskaper med høye utslipp. Det globale problemet er at avskoging er mer lønnsomt enn å bevare skog for bærekraftig CO2-fjerning. Vår løsning tar sikte på å endre balansen i retning av miljøvennlig praksis. For store klimagassutslipp har skadelige effekter på levende vesener og påvirker ozonlaget, noe som understreker hvor viktig det er at vi tar tak i denne globale utfordringen.

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.