Klimaatdetectives Projecten 2018-2019

Onderwerp project: Opwarming van de aarde

Projecttitel: TORREPEROGIL ... GASSEN VAN BROEIKASEFFECT, PLAATSELIJKE OPWARMING EN GEVOLGEN

Team: GIL DE Z√ĀTICO

2018-2019   IES :   Torreperogil   Spanje   20 Leeftijd student: 14-15


Samenvatting van het project

We hebben de uitstoot van broeikasgassen in onze regio berekend en een vergelijking gemaakt met de in de Europese Unie geregistreerde uitstoot. Om de uitstoot van stikstofoxide te berekenen, hebben we twee bronnen in aanmerking genomen: meststoffen en mestbeheer. Op basis van het aantal hectaren van de drie belangrijkste gewassen in de regio en rekening houdend met de opbrengst van elk ervan, is berekend hoeveel meststoffen er nodig zijn en dus hoeveel "kg stikstof" er door de landbouwactiviteit wordt uitgestoten. Vervolgens hebben we, rekening houdend met het aantal stuks vee en de uitstoot per stuk vee en diersoort, de "kg stikstof" door vee berekend. Voor methaan zijn we ervan uitgegaan dat de belangrijkste emissiebron het vee is, zowel door verteringsprocessen als door mestbeheer, waarbij we op dezelfde manier te werk gaan als bij "dierlijke stikstof". Voor kooldioxide hebben we rekening gehouden met het elektriciteitsverbruik en het gebruik van voertuigen. Voor het elektriciteitsverbruik hebben we het verbruik van elk van de steden in de regio berekend, om vervolgens de bijbehorende koolstofvoetafdruk te verkrijgen. Voor auto's hebben we het aantal voertuigen in elk van de steden berekend en geschat wordt dat een auto 2,9 ton CO2 per jaar uitstoot. We hebben de maximum- en minimumtemperatuur van de regio sinds 2006 genomen, het gemiddelde berekend en met 2006 als referentie het verschil ten opzichte van dit jaar berekend, om zo een schatting van de "lokale opwarming" te krijgen.Voor het neerslagpatroon zijn ook de gegevens sinds 2006 genomen. Tot slot hebben we de ontwikkeling van het aantal inwoners en de prijs van olijfolie, de belangrijkste motor van de economie van onze regio, geregistreerd.

Belangrijkste resultaten

Gegevens van het Instituut voor Statistiek en Cartografie van Andalusi√ę laten zien dat de drie belangrijkste gewassen in de regio "el olivar de regad√≠o, de secano y el trigo de secano" zijn, met respectievelijk 75212, 7697 en 766 hectare, waarbij de geproduceerde stikstof voor het gebruik van kunstmest wordt berekend, wat een uitstoot van 286,2262401 kg van genoemd gas per hoofd van de bevolking oplevert. Uit het OCA-rapport van de Junta de Andaluc√≠a en de IPCC-richtlijnen over broeikasgasemissies "vee" per soort, jaar en dier, komen we op 5,790223412 kg stikstofemissies per inwoner en 7,764042045 kg methaanemissies per inwoner. Uit de voertuigtelling en rekening houdend met het feit dat een voertuig gemiddeld 2,9 ton CO2 per jaar produceert, blijkt dat in de regio 101891,5 ton CO2 per jaar wordt uitgestoten door het gebruik van priv√©voertuigen. Aan de andere kant hebben we de CO2-voetafdruk als gevolg van het elektriciteitsverbruik berekend en komen we op 128128,41 ton, ook jaarlijks. Als we beide bij elkaar optellen en rekening houden met het aantal inwoners in de regio, komen we op 3003,459032 kg CO2 per hoofd van de bevolking. In percentages hebben we het dan over 8,8% stikstof, 0,2% methaan en 90,9% CO2 en ongeveer 3 ton CO2 per jaar. Als we deze resultaten vergelijken met die van de Europese Unie, zitten we met betrekking tot stikstof 8% in de EU er bijna een punt boven, bij CO2-emissies 83% in de EU zitten we er 8 punten boven, maar het methaangas in onze regio zit er bijna 7 punten onder, de EU met 7,6%. De CO2-uitstoot van ongeveer 3 ton per jaar ligt iets onder het wereldgemiddelde, dat op 3,99 ton wordt geschat.

Acties om het probleem te verminderen

Het grootste probleem is de uitstoot van stikstof door landbouwactiviteiten en CO2 door het gebruik van particulier vervoer en elektriciteitsverbruik. Dit veronderstelt een "lokale opwarming" en jaren met regenval van minder dan 400 millimeter met grote verliezen in de oogsten, een daling van de olieprijs en ontvolking. In de "lokale opwarming", met het jaar 2006 als referentiepunt, wordt een cyclisch patroon waargenomen: twee jaren van "geen opwarming" worden afgewisseld met één van "opwarming" waarin de temperatuur een graad stijgt ten opzichte van 2006, net als in 2007 en 2011. Dit betekent dat er in 2006, 2007 en 2011 respectievelijk 160,4; 405,2 en 265,7 mm neerslag viel, juist in de jaren van "opwarming", samenvallend met de laagste historische olieprijs in 2011. Een ander belangrijk gevolg is de ontvolking in tijden van slechte oogsten, vanaf 2011, een rampjaar voor de economie van de regio, begon de bevolking af te nemen, van 106.114 in 2011 tot 7.685 in 2018, oftewel bijna 30%. Onze regio, "La Loma", de belangrijkste producent van olijfolie wereldwijd, is afhankelijk van de optimale klimatologische omstandigheden voor de olijventeelt, de oplossing voor het probleem moet vanuit twee richtingen worden aangepakt, aan de ene kant om het gebruik van stikstofmeststoffen te verminderen, het circulaire landbouw-veeteeltsysteem zou een goede optie zijn of onderzoeken met andere minder vervuilende alternatieven. Anderzijds moet de CO2-uitstoot worden verminderd door het gebruik van openbaar vervoer, autodelen ... te bevorderen en het bewustzijn van de noodzaak om energie te besparen in woningen te vergroten, of zelfs drastischere maatregelen te nemen, zoals het controleren van het aantal gereden kilometers in privévoertuigen en het instellen van een boete wanneer een "plafond" wordt overschreden, en op een vergelijkbare manier te werk te gaan met het elektriciteitsverbruik van huishoudens.

Projectlink:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WT84dNkt5aEZBo3ST9KMHcEKk8Wer3gNtWBEsbgRHaM/edit?usp=sharing


Projecten worden gemaakt door de teams en zij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de gedeelde gegevens.
‚Üź Alle projecten