Projekty Climate Detectives 2020-2021


Téma projektu: Změna klimatu

Název projektu: Klimatické údaje pro opatření v oblasti klimatu

Tým: Da Vinci Climate Team  Vysoce oceněný projekt

Istituto di Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci   Civitanova Marche   Itálie   31 9Věk studenta: 14-15 let


Výzkumná otázka

Je "změna klimatu" měřitelná a kvantifikovatelná i v našem regionu Marche a ve městě naší školy Civitanova Marche?

Shrnutí projektu
Porovnání klimatických dat a klimatogram pro rok 2020 pro Civitanova Marche

Nejprve jsme se naučili rozlišovat mezi klimatem a počasím, poté jsme shromáždili všechny dostupné údaje o klimatu a extrémních povětrnostních podmínkách v našem regionu Marche a v našem městě Civitanova Marche za období od roku 1950 do současnosti.
Proto jsme prostudovali poslední regionální (webové stránky "ASSAM"), národní (webové stránky "ISPRA") a mezinárodní zprávy (webové stránky "IPCC") o historických meteorologických údajích (např. srážky, teplota, vlhkost, vítr) a katastrofách souvisejících s počasím.
Od ledna 2017 má navíc naše škola profesionální meteorologickou stanici, jedinou, která sbírá užitečná data pro naše město: ačkoli máme k dispozici jen několik údajů, porovnali jsme je s údaji, které shromáždily jiné meteorologické stanice ve střední Itálii umístěné na místech s podobnými podmínkami prostředí Civitanova Marche (obr. 1).
Údaje ukazují určitý trend: srážek neustále ubývá a je tepleji než v minulosti. Zaznamenali jsme také silné bouřky, přívalové deště, intenzivní krupobití, větrné smrště, vlny veder, velká sucha a nedostatek vody: tyto závažné události zasáhly části Marche zejména v posledních dvaceti letech a způsobily škody na infrastruktuře, zemědělství a ekosystémech.
Nakonec jsme analyzovali satelitní snímky čtvrti Civitanova (z webových stránek earth.esa.int), které zvýrazňují urbanizovanou oblast a záplavovou zónu, abychom mohli vyhodnotit a navrhnout místním úřadům jednoduchá opatření ke zmírnění rizik souvisejících se změnou klimatu. Ředitelům naší školy jsme také představili osvědčené postupy a nové technologie, které snižují emise znečišťujících látek, abychom naši budovu změnili na "školu s nulovými emisemi".

Hlavní výsledky a závěry
Statistická analýza extrémních událostí v Marche

Zjistili jsme, že jak v regionu Marche, tak v našem městě se průměrná roční teplota zvýšila (> 1 °C) a roční úhrn srážek se snížil (10%) za období od roku 1950 do současnosti.
S rostoucí globální teplotou povrchu se i v naší oblasti objevuje možnost většího výskytu sucha a zvýšené intenzity bouřek a přívalových dešťů, o čemž na místní úrovni informovalo několik novinových článků a regionálních zpráv (webové stránky "Protezione Civile" a související publikace, viz obr. 2), zejména v posledním desetiletí: protože se do atmosféry vypařuje více vodní páry, stává se palivem pro vznik silnějších bouří a krupobití; více tepla v atmosféře a vyšší teplota povrchu moře mohou vést ke zvýšení rychlosti větru při silných bouřích.
Těchto závažných meteorologických jevů v posledních dvaceti letech neustále přibývá a způsobují v našem regionu oběti a škody: od roku 2010 do roku 2020 došlo ke 42 extrémním událostem (23 povodní, 12 škod způsobených silným větrem, 2 říční povodně, 1 závažný sesuv půdy po přívalových deštích, 1 škoda způsobená dlouhotrvajícím suchem);
v Civitanově Marche a okolí jsou zaznamenány nejméně 2-3 extrémní jevy ročně, zatímco v období 1950-2000 byly tyto jevy mnohem vzácnější a v průběhu času se rozmělňovaly.
Proto potřebujeme konkrétní řešení, která by tuto situaci zmírnila, ale mezitím musíme také přizpůsobit sebe a svá města nepříznivým podmínkám, kterým čelíme: v této práci navrhujeme některá opatření, která by pomohla tento problém zmírnit.

Co bude dál? Opatření, která pomohou problém zmírnit
Obr. 3 - Urbanizovaná oblast a vegetace (Sentinel-2L2A-Green_City_2021_03_01)

Abychom něco změnili, začali jsme od nynějška jednat - jednotlivě i ve skupinách - s konkrétními kroky k budování udržitelné budoucnosti a (pokusili se) vytvořit lepší svět.
Především si prohlubujeme znalosti v oblasti věd o klimatu: myslíme si, že důkladné studium problému znamená, že jsme na půli cesty k nalezení téměř jednoho z možných řešení.
Dále prosazujeme osvědčené postupy a nové technologie, které snižují emise látek znečišťujících klima (skleníkových plynů). Samozřejmě začínáme u naší školy, kterou se snažíme změnit na "školu s nulovými emisemi" pomocí tříletého "ekoplánu", který zahrnuje: instalaci nejméně 50 metrů čtverečních solárních panelů na střeše budovy; výsadbu až 100 stromů, které budou zachycovat CO2 (v březnu 2021 jsme vysadili 30 původních druhů rostlin); podporu používání jízdních kol k cestě do školy (v září 2021 uspořádáme veřejnou akci).
Nakonec jsme studovali některá "opatření ke zmírnění rizik": jak je patrné ze satelitních snímků (obr. 3), Civitanova Marche má urbanizované oblasti ohrožené povodněmi a velké množství půdy bez vegetačního krytu. Navrhujeme tedy obci Civitanova Marche zalesnění břehů řek, vytvoření jezer a kanálů k likvidaci povodní a/nebo zavlažování plodin, správu kanalizace a informační kampaně pro veřejnost o změně klimatu a potřebných úpravách, které je třeba provést. Akce, které by mohly naše město přimět k lokálnímu zmírnění důsledků globální změny klimatu.

Odkaz na projekt:

https://davinciviralscience.weebly.com/climate-detectives.html

Plakát projektu:

Stáhnout plakát projektu PDF

Projekty vytvářejí týmy a přebírají plnou odpovědnost za sdílená data.
← Všechny projekty