Projekty Climate Detectives 2018-2019

Téma projektu: Změna klimatu

Název projektu: Laguna Almargem

Tým: Strážci času

2018-2019   Agrupamento Dr.º Laura Ayres - EB 2,3 de Quarteira n.2   Quarteira   Portugalsko   20 Věk studenta: 10-11


Shrnutí projektu

Ribeira do Almargem má sezónní režim, který trpí velkými výkyvy vodní hladiny, jež je někdy snížena na úroveň hlavního kanálu (méně než 2 m), a končí malou pobřežní lagunou, obklopenou místy borovicemi, zemědělskou půdou a úzkou dunovou bariérou. Tato laguna je národní ekologickou rezervací, která slouží jako potravní a odpočinková oblast pro přibližně 38 druhů vodního ptactva. Při odtoku dešťové vody je celá plocha jezírka zaplavena. V létě mělčí kanály vysychají a ve střední zóně se objevují písečné lavice. Po většinu roku je laguna izolovaná od moře, avšak v období živých přílivů a bouří dochází k častému překonávání dunové bariéry a vstupu slané vody. Tato laguna je zcela závislá na množství vody, která do ní přitéká buď z moře, nebo z řeky, která ji napájí. Extrémní povětrnostní jevy tak mají na tento ekosystém drastické dopady. Za účelem studia dopadu těchto změn jsme analyzovali satelitní snímky (https://www.sentinel-hub.com/explore/eobrowser), záznamy o počasí, zprávu IPCC, zprávu AMAL (Meziměstské společenství Algarve), Hodnocení mokřadů Algarve a noviny, abychom provedli srovnávací studii změn laguny v různých ročních obdobích a v různých letech, z nichž byly zaznamenány extrémní meteorologické jevy. Byly analyzovány údaje o vegetaci, srážkách a teplotě v posledních letech. Po této analýze bylo nutné uskutečnit terénní exkurzi na lokalitu za účelem sběru fotografií/vzorků a ověření těchto záznamů "in situ" (k terénnímu průzkumu byl vypracován terénní průvodce). Nasbírané fotografie a vzorky (voda, písky, vegetace) byly analyzovány a zpracovány v učebně. Práce vyvíjená vždy počítala s podporou profesorů z Univerzity v Algarve specialistů na pobřežní dynamiku a klimatické změny, spoluprací farní rady Quarteiry a byla vyvíjena v interdisciplinaritě zahrnující di-verzní obor studentů.

Hlavní výsledky

Údaje ukázaly, že v obdobích extrémního sucha dochází k výraznému snížení průtoku a teplota vody se výrazně zvyšuje, což způsobuje úhyn mnoha ryb a některých vodních ptáků, kteří hnízdí v lagunové vegetaci (bylo zjištěno několik druhů vodních ptáků). Během terénního průzkumu bylo zjištěno, že vegetace podél laguny vykazuje značné rozdíly: severní zóna vykazuje vyšší hustotu vegetačního pokryvu, východní a západní okraje vegetaci typickou pro bažiny, zatímco v jižní zóně se nachází typická dunová vegetace. Bylo možné identifikovat několik druhů vodních ptáků a také městský tlak, kterému jsou řeka a laguna vystaveny. Výsledky poukazují na naléhavou potřebu ochrany přírody. Městský tlak, kterému je celá oblast vystavena, a zanášení vodovodních řadů, které zásobují lagunu (pozorováno při odchodu z terénu), brání zajištění stálého přísunu sladké vody pro zachování biologické rozmanitosti. Tato nestálost v zásobování vodou je patrná z různých kanálů tvořených rozsáhlou oblastí "caniçal" (která je buď zaplavená, nebo téměř suchá) a z různých map vytvořených analýzou satelitních snímků. Analyzované meteorologické záznamy i prognózy do budoucna ukazují na nárůst průměrné globální teploty a pokles postupných srážek. Tyto konjukturální faktory způsobily změny v objemu vody a mají obrovský dopad na lagunu a její biologickou rozmanitost. Na druhou stranu některé extrémní povětrnostní jevy, jako například v letech 2015 a 2018, mohou vést k povodním a záplavám, které prolomí písečnou bariéru a umožní částečnou výměnu tělesa laguny. Kromě toho údaje upozorňují na změny morfologie laguny v důsledku intenzivních a trvalých antropických zásahů na severu (odvodňování a skládky) spojených se zemědělskou činností a městsko-turistickou expanzí.

Opatření na zmírnění problému

Proti klimatickým změnám nemůžeme nijak bojovat, ale protože tyto změny jsou způsobeny činností člověka, rozhodli jsme se zaměřit naše aktivity na informovanost naší místní komunity. Za tímto účelem jsme nejprve projekt zveřejnili a sdělili místním subjektům i široké veřejnosti výsledky našeho výzkumu a návrhy opatření, která by mohla zmírnit některé dopady klimatických změn. Tato opatření byla přednesena na veřejném zasedání v autonomním centru Quarteira. "Zachování přírody, ochrana přírodních prostorů a krajiny, ochrana živočišných a rostlinných druhů a jejich přirozených stanovišť, udržování ekologické rovnováhy a ochrana přírodních zdrojů před všemi formami degradace jsou cíli veřejného zájmu", v souladu s článkem 1 zákonné vyhlášky č. 19/93 ze dne 23. ledna. Tímto způsobem musí být ochrana ekosystému řeky a laguny Almargem garantována příslušnými orgány a Strážci času se o tom snažili velmi jasně informovat. Z výše uvedeného je zřejmé, že veškerá biodiverzita laguny je nesmírně zranitelná a závislá na dobrém hospodaření s vodními liniemi i okolním terénem. Vyčištění vodních linií a nestavebních objektů v horní části toku může pomoci zmírnit některé dopady klimatických změn, které se projevily. Vyzvali jsme tedy místní autority, aby se podílely na úklidové akci ve vodních liniích a laguně, umožnily vyčištění a odbahnění vodních linií a upozornily na potřebu zabránit nárůstu městské zástavby.

Odkaz na projekt:

https://planetalgarve.com/2019/03/24/alunos-de-quarteira-escolhem-a-lagoa-do-almargem-para-estudarem-as-alteracoes-climaticas/

Video projektu

https://youtu.be/_t2H8AzIB_w


Projekty vytvářejí týmy a přebírají plnou odpovědnost za sdílená data.
← Všechny projekty