Klimato detektyvai 2022-2023 m. projektai


Projekto tema: Vandenynai

Projekto pavadinimas: Jūros lygis Santandere

Komanda: Castroverde A

C. Tetuanas, 47 m.   Santander   Ispanija   3 Mokinio amžius: 14-15 metų

Tyrimo klausimas

Ar kyla jūros lygis Santandero įlankoje?
¿Está subiendo el nivel del mar en la bahía de Santander?

Projekto santrauka

Kaip visi žinome, šiuo metu susiduriame su rimta aplinkosaugos problema - klimato kaita. Tai yra visuotinio atšilimo, kurį lemia didėjantis šiltnamio efektas, pasekmė. Dėl to tirpsta ledas ir kyla jūros lygis. Tačiau kaip tai susiję su mūsų miestu ir ar tai turi įtakos mūsų įlankai?

Kadangi gyvename Santandere, pakrantės mieste, esančiame Pirėnų pusiasalio šiaurėje, šiuo tyrimu norime patikrinti, ar mūsų miestui daromas poveikis ir ar kyla jūros lygis mūsų įlankoje.
Mūsų hipotezė yra ta, kad Santandero įlankos jūros lygis iš tiesų kyla. Norėdami tai patikrinti, kaip analizuojamą kintamąjį naudosime potvynio aukštį.

Como ya todos sabemos, actualmente tenemos un grave problema medioambiental: el cambio climático. Esto es consecuencia del calentamiento global debido al aumento del efecto invernadero. Por el ello el hielo se está fundiendo y el nivel del mar está subiendo. Pero... ¿Qué tiene que ver ver esto con nuestra ciudad? ¿Se está viendo afectada nuestra bahía?

Partiendo del hecho de que vivimos en Santander, una ciudad costera ubicada al norte de la Península Ibérica, queremos comprobar con este estudio, si nuestra ciudad se está viendo afectada, y si el nivel del mar en nuestra bahía está aumentando.
Nuestra hipótesis es que el nivel del mar en la bahía de Santander sí está subiendo. Para comprobarlo utilizaremos la altura de la pleamar como variable a analizar.

Pagrindiniai rezultatai ir išvados
Grafikai, rodantys potvynio aukščio kitimą svarbiais mėnesiais ir pagal metinius vidurkius.

Šiame tyrime naudojome Ispanijos okeanografijos instituto pateiktus didžiausio potvynio aukščio Santandero įlankoje kiekybinius duomenis, ypač tuos, kurie surinkti iš Santandero 2 potvynio matuoklio (43° 28′ šiaurės platumos, 03° 48′ vakarų ilgumos), kad išnagrinėtume potvynio aukščio kitimą Santandero pakrantėje per tam tikrą laiką.

Konsultacijų dėl duomenų datos: 2023 m. balandžio 5-25 d.
Duomenų gavybos tinklalapis: Puertos del Estado.
Duomenų laiko eilutės: 1992-2021
Surinkus duomenis ir nubraižius grafikus, išanalizavome metinių vidurkių grafiką, iš kurio matyti, kad nuo 2010 m. potvynio aukštis, palyginti su pamatine verte, padidėjo, o ankstesniais metais (nuo 2000 iki 2010 m.) pirmus ketverius metus potvynio aukštis, palyginti su pamatine verte, buvo mažesnis.

Be to, žvelgdami į mėnesio diagramas matome, kad gegužės, liepos, rugsėjo, spalio ar gruodžio mėnesiais vidutinė pamatinė vertė kinta, o tai neleidžia įžvelgti aiškios potvynio didėjimo tendencijos, nes kitimas yra panašus per visą laiko eilutę.

Tačiau kitais mėnesiais, pavyzdžiui, sausio, vasario, kovo, balandžio, birželio, rugpjūčio ar lapkričio mėnesiais, galima pastebėti, kad paskutiniaisiais laiko eilutės metais aukštas potvynis padidėja, palyginti su vidutine pamatine verte.

Galutinė šio tyrimo išvada - mūsų hipotezė pasitvirtino. Kaip matyti iš metinių vidurkių kitimo grafiko, nuo 2010 m. jie didėja, palyginti su vidutine pamatine verte, taip pat iš daugumos mėnesių kitimo grafikų; tai patvirtina, kad jūros lygis Santandero įlankoje kyla.

Para este estudio hemos utilizado los datos cuantitativos de la altitud máxima de pleamar en la bahía de Santander proporcionados por el instituto oceanográfico español, concretamente los recogidos por el mareógrafo Santander 2 (Lat 43° 28′ N Lon : 03° 48′ vakarų ilgumos), kad būtų galima ištirti, kaip keičiasi pleamar aukštis Santandero pakrantėje laike.

Fechas de consulta de los datos: 5 - 25 de abril de 2023.
Página web extracción de datos: Puertos del Estado.
Serie temporal de los datos: 1992-2021
Una vez recogidos los datos y realizadas las gráficas, hicimos un análisis de la gráfica de las medias anuales, viendo cómo desde 2010 la altitud de pleamar aumenta respecto al valor de referencia, en cambio en los años anteriores (desde 2000 hasta 2010) la altitud de pleamar es más baja respecto al valor de referencia de los cuatro primeros años.

Además al fijarnos en las gráficas mensuales, nos damos cuenta que en meses como mayo, julio, septiembre, octubre o diciembre, hay una variación respecto al valor medio de referencia que no nos permite ver una clara tendencia de aumento de la pleamar, ya que la variación es similar durante toda la serie temporal.

Sin embargo en otros meses, como enero, febrero, marzo, abril, junio, agosto o noviembre sí se puede ver como en los últimos años de la serie temporal, la pleamar aumenta respecto al valor medio de referencia.

La conclusión final de este estudio es que nuestra hipótesis se cumple. Como se puede observar en la gráfica de la evolución de los promedios anuales, desde 2010 estos están aumentando con respecto al valor medio de referencia, al igual que en las gráfica de la evolución de la mayoría de meses; confirmándose así que el nivel del mar en la bahía de Santander está subiendo.

Kas toliau? Veiksmai, kurie padės pakeisti situaciją ir sumažinti problemą

Norėdami ką nors pakeisti, galime imtis toliau nurodytų veiksmų, kuriais siekiama sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį:
Visuomenės informuotumo didinimas: informuotumas apie šią problemą, dalijantis šiuo projektu įvairiose platformose arba su Kantabrijos vyriausybe, padės daugiau žmonių prisijungti prie projekto, sumažinti anglies pėdsaką ir rūpintis planeta.
Efektyvus transportas: naudojant mažiau automobilių arba elektra varomus automobilius ir viešąjį transportą sumažės CO2.
Auginkite medžius: augalai CO2 (šiltnamio efektą sukeliančias dujas) keičia į deguonį.
Atsisakyti vartotojiškumo: pirkdami tik tai, kas būtina, nustosime švaistyti medžiagas, kurios suyra ir išskiria šias dujas, taip pat sumažinsime šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančių gamyklų ir komercinio transporto gamybą. Pakartotinis naudojimas ir antro gyvenimo suteikimas daiktams ar drabužiams yra geras būdas sustabdyti vartotojiškumą ir piktnaudžiavimą gamyba.
Energijos vartojimo efektyvumas: žinokite, kiek elektros energijos suvartojame ir iš kur ji gaunama, pirmenybę teikdami atsinaujinančiai ir neteršiančiai energijai.

Para cambiar las cosas podemos realizar las siguientes acciones, que tratan de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero:
Concienciar a la población: concienciar sobre el problema, compartiendo este proyecto en diferentes plataformas o con el gobierno de Cantabria, ayudará a que más personas se unan, y reduzcan su huella de carbono y cuiden el planeta.
Transporte eficiente: usar menos el coche o utilizar coches eléctricos y transporte público, reducirá el CO2.
Plantar árboles: las plantas intercambian el CO2 (gas de efecto invernadero) por oxígeno.
Acabar con el consumismo: comprando solo lo necesario, dejamos de malgastar materiales que al degradarse generan estos gases, y además reducimos la producción en fábricas y el transporte comercial que emiten gases de efecto invernadero. Reutilizar y dar una segunda vida a objetos o ropa, es una buena forma de terminar con el consumismo y la producción abusiva.
Energía eficiente: ser conscientes del gasto eléctrico que hacemos y de la procedencia de la energía, priorizando la energía renovable y no contaminante.

Kitas turinys:

Projekto plakatas:

Atsisiųsti projekto plakatą PDF formatu

Šis projektas buvo automatiškai išverstas į anglų kalbą.
Projektus kuria komandos ir prisiima visą atsakomybę už bendrus duomenis.
← Visi projektai