Αστικά Hotspots

Σύντομη περιγραφή Σε αυτό το σύνολο τριών δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα μάθουν πώς το δομημένο περιβάλλον οδηγεί στο φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας και πώς η παρατήρηση της Γης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση αυτού του φαινομένου και την υποστήριξη των προσπαθειών μείωσής του. Στην πρώτη δραστηριότητα, οι μαθητές εξερευνούν οπτικά δεδομένα θερμοκρασίας για μια πόλη και τα χρησιμοποιούν για να [...]