Vitajte na paneli expertov Climate Detectives!

Tu nájdete projekty, ku ktorým by sme potrebovali vašu spätnú väzbu

Klimatickí detektívi (kategória vyšetrovania)

Tím: Pozorovatelia oblohy

Grécko 9 rokov   63 / 34

Názov projektu:

Mladí pozorovatelia extrémneho počasia

Výskumná otázka

Ako sa môžeme poučiť z našich chýb, týkajúcich sa environmentálnych problémov, zdokumentovať a predpovedať extrémne poveternostné podmienky, aby sme boli schopní chrániť našu komunitu?

Identifikujte miestny environmentálny/klimatický problém, ktorý chcete preskúmať

Miestny environmentálny/klimatický problém, ktorý by sme chceli preskúmať, súvisí so záplavami a lesnými požiarmi v našej oblasti, ktoré majú za následok škody na telesách, odlesňovanie a vymieranie zvierat.

Téma projektu

Extrémne počasie

Opíšte, ako plánujete skúmať identifikovaný problém a aké údaje plánujete analyzovať.

Metódy, ktoré sa majú použiť, sú: pozorovanie výsledkov takýchto javov na mieste, noviny a iné archívy miestnej tlače, vyšetrovanie extrémnych poveternostných javov v našej oblasti, spolupráca s úradnými inštitúciami, ako napríklad s miestnym hasičským zborom a univerzitou v Patrase, alebo dokonca rozhovory s ľuďmi, ktorí trpeli extrémnymi poveternostnými podmienkami počas niekoľkých posledných desaťročí. Naším cieľom nie je len pozorovať a dokumentovať prípady extrémneho počasia, ale aj hľadať a navrhovať spôsoby, ako chrániť seba a ostatných ľudí, alebo dokonca predpovedať extrémne poveternostné podmienky.


Vaša spätná väzba

Spätná väzba expertov Fáza 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémom, ktorý môžu študenti skutočne preskúmať? Je uskutočniteľný, realistický? Vysvetlite prečo alebo prečo nie. Je spracovaný vzťah s klímou/miestnym prostredím? V prípade potreby uveďte širší vedecký kontext, do ktorého identifikovaný problém patrí.