Vitajte na paneli expertov Climate Detectives!

Tu nájdete projekty, ku ktorým by sme potrebovali vašu spätnú väzbu

Klimatickí detektívi (kategória vyšetrovania)

Tím: Udržateľný

Grécko 16 rokov   25 / 18

Názov projektu:

"Udržateľnosť je spôsob života"

Výskumná otázka

Ako môžeme zvýšiť povedomie ľudí o trvalo udržateľnom rozvoji, aby si uvedomili, že každý jeden pohyb každého z nás môže niečo zmeniť?

Identifikujte miestny environmentálny/klimatický problém, ktorý chcete preskúmať

Problémom, ktorý chceme preskúmať, je uhlíková stopa všetkých členov školskej komunity a miera, do akej ďalej zvyšuje uhlíkovú stopu nášho širšieho okolia a z toho vyplývajúce účinky na zmenu klímy.
Dôkladne preskúmame každodenné činnosti učiteľov aj žiakov, pokiaľ ide o spôsob, akým chodíme do školy a odchádzame zo školy, druh výrobkov, ktoré kupujeme v školskej jedálni (či ide o miestne výrobky alebo výrobky, ktoré boli vyrobené, prenesené a zabalené v inom meste Grécka alebo dokonca dovezené zo zahraničia), ako aj oblečenie, ktoré najradšej nosíme, a ako sa dostáva do textilného odpadu.
Predovšetkým chceme preskúmať naše environmentálne povedomie, t. j. mieru, do akej si uvedomujeme priamy a nepriamy vplyv našich vlastných činností na životné prostredie.

Téma projektu

Zmena klímy

Opíšte, ako plánujete skúmať identifikovaný problém a aké údaje plánujete analyzovať.

Hneď ako si na spoločnej google prezentácii objasníme niektoré environmentálne pojmy, ako je uhlíková stopa, skleníkový efekt, globálne otepľovanie a zmena klímy, pristúpime k niekoľkým meraniam zo zeme, ale aj zo satelitov pomocou prehliadača EO, ktoré sa týkajú emisií skleníkových plynov na širšom území našej školy a ich vplyvu na kvalitu života ľudí, ktorí v nej žijú.
Prostredníctvom dotazníkov, ktoré študenti sami vypracujú a elektronicky rozošlú ostatným členom školskej komunity, budeme skúmať naše každodenné činnosti týkajúce sa dopravy (prostriedky, ktoré používame, a či vypúšťajú plyny), potravín (či sú spracované alebo nie) a oblečenia (či sa dá recyklovať alebo dokonca upcyklovať).
Na dosiahnutie uvedených cieľov chceme spolupracovať s ďalšími školami z našej krajiny, ako aj so školami zo zahraničia prostredníctvom projektu eTwinning. Budeme tak mať možnosť vymieňať si nápady a techniky prieskumu a zúčastňovať sa na mnohých spoločných aktivitách.
Naším prvoradým cieľom je, aby si všetci zúčastnení uvedomili, že keďže sme súčasťou problému, mali by sme sa podieľať na jeho riešení. Udržateľnosť nie je len cieľom, ale každodenným procesom, ktorý z nás urobí aktívnych ekológov a následne z našej školy ekoškolu, ktorá bude vzorom pre ostatné školy.


Vaša spätná väzba

Spätná väzba expertov Fáza 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémom, ktorý môžu študenti skutočne preskúmať? Je uskutočniteľný, realistický? Vysvetlite prečo alebo prečo nie. Je spracovaný vzťah s klímou/miestnym prostredím? V prípade potreby uveďte širší vedecký kontext, do ktorého identifikovaný problém patrí.