Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Zrównoważony

Grecja 16 lat   25 / 18

Tytuł projektu:

"Zrównoważony rozwój to sposób na życie"

Pytanie badawcze

Jak możemy podnieść świadomość ludzi na temat zrównoważonego rozwoju, aby zdali sobie sprawę, że każdy pojedynczy ruch każdego z nas może coś zmienić?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Problemem, który zamierzamy zbadać, jest ślad węglowy wszystkich członków społeczności szkolnej oraz stopień, w jakim zwiększa on ślad węglowy w szerszym obszarze i wynikający z tego wpływ na zmiany klimatu.
Dokładnie przeanalizujemy codzienne czynności zarówno nauczycieli, jak i uczniów, jeśli chodzi o sposób, w jaki chodzimy do szkoły i wychodzimy z niej, rodzaj produktów, które kupujemy w szkolnej stołówce (niezależnie od tego, czy są to produkty lokalne, czy produkty, które zostały wyprodukowane, przeniesione i zapakowane w innym mieście w Grecji, a nawet importowane z zagranicy), a także ubrania, które preferujemy nosić i w jaki sposób trafiają one do odpadów tekstylnych.
Przede wszystkim chcemy zbadać naszą świadomość ekologiczną, czyli stopień, w jakim zdajemy sobie sprawę z bezpośredniego i pośredniego wpływu naszych działań na środowisko.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Gdy tylko wyjaśnimy niektóre pojęcia środowiskowe, takie jak ślad węglowy, efekt cieplarniany, globalne ocieplenie i zmiana klimatu na wspólnym slajdzie Google, przystąpimy do przeprowadzenia szeregu pomiarów zarówno z ziemi, jak i z satelitów za pomocą przeglądarki EO, dotyczących emisji gazów cieplarnianych na szerszym obszarze naszej szkoły i tego, jak wpływają one na jakość życia ludzi, którzy w niej mieszkają.
Za pomocą kwestionariuszy, które uczniowie opracują samodzielnie i roześlą drogą elektroniczną do pozostałych członków społeczności szkolnej, zbadamy nasze codzienne działania dotyczące transportu (środki, z których korzystamy i czy emitują gazy), naszej żywności (czy jest przetworzona, czy nie) i naszych ubrań (czy można je poddać recyklingowi, a nawet upcyklingowi).
Aby osiągnąć powyższe cele, zamierzamy współpracować z innymi szkołami z naszego kraju, a także ze szkołami z zagranicy w ramach projektu eTwinning. Dzięki temu będziemy mieli szansę wymienić się pomysłami i technikami badawczymi oraz wziąć udział w szeregu wspólnych działań.
Naszym najważniejszym celem jest uświadomienie wszystkim zaangażowanym, że skoro jesteśmy częścią problemu, powinniśmy być częścią jego rozwiązania. Zrównoważony rozwój nie jest tylko celem, ale codziennym procesem zmierzającym do przekształcenia nas samych w aktywnych ekologów, a w konsekwencji naszej szkoły w eko-szkołę, która będzie stanowić wzór do naśladowania dla innych szkół.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.