Tervetuloa Climate Detectives Expert Dashboardiin!

Täältä löydät hankkeet, joista tarvitsemme palautetta.

Climate Detectives (tutkimusluokka)

Joukkue: DLS Waterford

Irlanti 16 vuotta vanha   2 /

Hankkeen nimi:

Rakentamisen ilmasto-/ympäristövaikutukset jokiveden laatuun

Tutkimuskysymys

Mitkä ovat North Quaysin rakennushankkeen vaikutukset Suir-joen vedenlaatuun ja onko sillä mahdollisesti ympäristövaikutuksia.

Määrittele paikallinen ympäristö-/ilmasto-ongelma, jota haluat tutkia.

Pyrimme tutkimaan North Quaysin rakentamista ja sen mahdollisia vaikutuksia veden laatuun ja vesieliöstöön.
Selvitämme tämän tekemällä lukuisia testejä, jotka toivottavasti antavat meille tuloksen, johon olemme tyytyväisiä. Haluamme myös nähdä, voiko se mahdollisesti aiheuttaa sateen happamoitumista, jos veden pH nousee.

Hankkeen aihe

Ilmastonmuutos

Kuvaile, miten aiot tutkia tunnistettua ongelmaa ja mitä tietoja aiot analysoida.

Aiomme tutkia tätä ongelmaa seuraavasti:
Teemme rutiinitestejä Suir-joen eri kohdissa, testaamme veden pH:ta, teemme liuenneen hapen, liuenneen ja suspendoituneen kiintoaineen testauksia ja kirjaamme myös jokaisen paikan päällä otetun näytteen lämpötilan.
Keräämme näytteet lasipurkkeihin seuraavissa paikoissa: (kaksi paikkaa ennen siltaa), Polerone Quay Mooncoin, Newarthill slip, (kaksi paikkaa sillan jälkeen) Waterford Castle ja Neptune Marina.
Viemme näytteemme takaisin koulun laboratorioon jatkotutkimuksia varten (esim. pH/liuennut happi).


Palautteesi

Asiantuntijapalaute Vaihe 1 - 2023-2024
Onko ehdotettu ongelma ongelma, jota oppilaat voivat itse asiassa tutkia? Onko se toteutettavissa, realistinen? Selittäkää miksi tai miksi ei. Onko suhde ilmastoon/paikalliseen ympäristöön selvitetty? Ilmoittakaa tarvittaessa laajempi tieteellinen konteksti, johon tunnistettu ongelma kuuluu.