Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Die Wasserbären

Αυστρία 19 ετών   13 / 0

Τίτλος του έργου:

Flüssiges Schicksal

Ερευνητικό ερώτημα

Wie wirkt sich das Austrocknen der österreichischen Gewässer auf die Lebenssituation der
Menschen und Tiere aus? Beispielhaft wird das Geschehen anhand zweier Seen im Burgenland untersucht.

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Die fortschreitende globale Erwärmung und die damit verbundene Verringerung vorhandener Wassermassen macht selbst vor Länder wie Österreich nicht halt. Anhand des konkreten Beispiels des Zicksees zeigt sich auf reale Weise, wie sowohl die verabsäumten Rettungsmaßnahmen vonseiten der Lokalpolitik als auch das stetig steigende Klima des Burgenlandes zu einer großen Bedrohung der dort ansässigen heimischen Flora und Fauna wird. Das Ergebnis dieses katastrophalen Scheiterns der Verantwortlichen führt allerorts zu Leiden und Bedrohungen durch Extremwetterereignisse wie Starkregen und Hochwasser einerseits als auch mangelnde Wasserverfügbarkeit für die Landwirtschaft und Industrie αφετέρου. Auf der anderen Seite stehen ganze Seen vor der Vernichtung ihrer Existenz. Dies zeigt sich anhand des Zicksees, welcher dem Klimawandel und den Versäumnissen der Verantwortlichen zum Opfer gefallen ist. Bedauerlicherweise ist man auch beim Neusiedlersee nicht klüger geworden, da auch diese regelmäßig neuen Tiefstände erreicht. Die Frage ist, wie viele Opfer bis zu einer Realisierung der Problematik noch gebracht werden müssen.

Θέμα έργου

Ποτάμια & λίμνες

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Da wir noch keine Erfahrung haben, welche Daten konkret ermittelt werden können, habe wir uns diese angeführten Parameter überlegt.
- Wasseroberfläche im Verlauf bestimmter Jahre
- Uferzonenbeschaffenheit/Vegetation Uferverbauung
- Zuflüsse/Abflüsse


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.