Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Ομάδα μηδενισμού διάβρωσης

Ελλάδα 14 ετών   20 / 9

Τίτλος του έργου:

Ποιος μετακίνησε την ακτή; - Ποιος πήρε την παραλία;

Ερευνητικό ερώτημα

Τι συμβαίνει με την διάβρωση των ακτών; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτή την μεταβολή; Μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή ζωή το φαινόμενο αυτό,

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Η διάβρωση της ακτογραμμής στην Ελλάδα αποτελεί ένα επίκαιρο και σοβαρό φαινόμενο που έχει εμφανείς επιπτώσεις στο παράκτιο περιβάλλον. Το φαινόμενο αυτό περιλαμβάνει τη διαρκή απώλεια υλικού και εδάφους από τις ακτές λόγω φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων. Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται και στις παράκτιες περιοχές της Δυτικής Αττικής.
Οι φυσικοί παράγοντες που περιλαμβάνουν τις θαλάσσιες ροές, τους κυματισμούς, τις θερμοκρασιακές και κλιματικές μεταβολές οδηγούν στη σταδιακή απώλεια του εδάφους και στην αλλαγή της γεωμορφολογίας των ακτών. Επίσης, η αύξηση του ύψους της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής συμβάλλει στη διαβρωτική επίδραση στις παράκτιες περιοχές.
Ωστόσο, η ανθρώπινη παρέμβαση αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες της διάβρωσης των ακτών. Η ανέγερση υποδομών, η λάθος αντιμετώπιση του προβλήματος, η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη και η εκμετάλλευση των παράκτιων περιοχών έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ακτογραμμή, επιταχύνοντας τη διάβρωση και προκαλώντας αλλαγές στο παράκτιο οικοσύστημα.

Θέμα έργου

Κλιματική αλλαγή

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Βήμα 1: Εισαγωγή
- Εισαγωγή στο θέμα της διάβρωσης των ακτών, επίδραση στο παράκτιο περιβάλλον, την κοινότητα και την τοπική κοινωνία.
- Ερώτηση ερευνητικού προβλήματος: Ποιος είναι ο τρόπος μέτρησης της διάβρωσης των ακτών και πώς επηρεάζει το περιβάλλον,
Βήμα 2: Μελέτη Γεωμορφολογικών Χαρτών
- Εξήγηση των γεωμορφολογικών χαρτών και της σημασίας τους στην ανίχνευση της διάβρωσης.
- Ανάλυση χαρτών για να εντοπίσουν περιοχές με υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.
Βήμα 3: Μελέτη Δεδομένων από Δορυφόρους Landsat 7 και 8, Sentinel
- Κατανόηση του πώς οι δορυφορικές εικόνες μπορούν να ανιχνεύσουν τη διάβρωση των ακτών.
- Ανάλυση εικόνων για την παρακολούθηση των αλλαγών στις ακτές και την εντοπισμό πιθανών περιοχών διάβρωσης.
- Διάβρωση ακτών μετά από έντονα πλημμυρικά γεγονότα.
Βήμα 4: Κατασκευή Συστήματος Παρακολούθησης με Arduino για Ανύψωση Κυματισμού
- Εισαγωγή στο Arduino και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέτρηση κυματισμού.
- Κατασκευή απλού συστήματος μέτρησης κυματισμού που θα παρακολουθεί τις αλλαγές στην ακτογραμμή.
Βήμα 5: Ανάλυση και Σύνοψη Δεδομένων
- Σύγκριση των δεδομένων που προέκυψαν από γεωμορφολογικούς χάρτες, δορυφόρους και τη συσκευή Arduino.
- Αναφορά σε πιθανές συνδέσεις μεταξύ των μετρήσεων και των παρατηρήσεων από τις εικόνες και τη συσκευή μέτρησης κυματισμού.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.